Kypros.

(English) See also:

Kypros.

Kypros

Cyprus map

Selma Gürani